a r t i k e l 2 : 3 8   ||   O v e r l a s t

Noordbarge

In 2014 begon men midden in Noordbarge te schieten met carbid op een privé terreintje dat op geen enkele wijzie voldeed aan het toenmalige artikel 2:32 van de APV.

Bijna alle bepalingen werden overtreden. Met omwonenden werd ook niets overlegd zodat pas op oudejaarsdag 2014 contact kon worden gezocht met de gemeente omdat ook niet bekend was of men hiervoor wel toestemming had.

Jacob Habing had toen dienst op het gemeentehuis en nam de telefoon aan.

Deze grappenmaker ging nergens op in en beloofde dat handhavers zich zouden melden. Inmiddels zijn deze al drie jaar onderweg en is er nog steeds niets gedaan aan de geluidsoverlast.

Wel werd bekend dat de gemeente gewoon toestemming had verleend ondanks dat de APV dit verbood.Eind 2015 begon Habing te liegen dat burgemeester Bijl het carbidschieten in Noordbarge gedoogde.

Een gedoogbesluit kon hij echter niet overleggen en dat vormde de aanleiding om dan maar naar de rechtbank te stappen voor een oordeel. Die bevestigde het liegen van Habing en verbood het evenement. Niet omdat er geen gedoogbesluit was maar omdat de toestemming daarvoor die was verleend onrechtmatig was. En dat gold ook voor alle andere plekken waar in de gemeente met carbid werd geschoten. Er werd een algemene toestemming verleend terwijl dat met een verguning niet mag. Die kan nooit algemeen zijn.

Een dag later kwam het voltallige college terug van kerstreces en kwam er alsnog een gedoogbesluit met een beperkte tijd voor het carbidschieten. Tegen de rechtspraak en bezwaarmakers was dit duidelijk een middelvinger. Gedogen betekent dat je iets toestaat wat verboden is.

En ondanks dat zelfs de rechter dit verbood trok het college zich nergens wat van aan (arrogante macht?).

Zwartemeer

Begin 2015 bleek dat ook in Zwartemeer een zaak speelde met geluidsoverlast en waar Habing ook een kwalijke rol speelde bij de behandeling van het bezwaar.

Aan de stichtingstraat werd geschoten met veel te grote carbidkanonnen en veel te dicht op de woonbebouwing. Habing weigerde daar iets aan te doen en hij loog dat hij overleg had met de carbidschieters en dat die zich aan de regels hielden.

Dat deden ze duidelijk niet gezien de foto hieronder. Bussen van max. 50 Liter? Op de dag zelf was weer niemand van handhaving beschikbaar.

Naarstig zocht het college naar mogelijkheden om de APV zodanig aan te kunnen passen dat daartegen geen bezwaar meer mogelijk was. Dit lukte niet en eind 2016 kwam men in de problemen omdat, ondanks dat de regels flink waren versoepeld, Erica buiten de boot viel.

Het was Gijlers van het CDA die dat niet kon aanzien en vanuit de gemeenteraad een ontheffingsvoorstel lanceerde in de juist aangepaste APV. Die werd aangenomen en zo kon op 31 december 2016 iedereen weer zijn lawaaifeest gaan houden zoals gebuikelijk. Ook in Noordbarge en Zwartemeer. In Noordbarge met een ontheffing, in Zwartemeer weer gewoon met een bus die ca. het tienvoudige was van de toegestane 50 Liter. En eentje die ca. 350 Liter was.

Ons bezwaar beschouwde het college zoals gewoonlijk niet-ontvankelijk maar de adviescommissie dacht daar heel anders over en ook bleek dat 18 ontheffingen eind 2016 onrechtmatig waren verleend door het college.

Sindsdien is er communicatiestilte en zijn de carbidregels binnen een jaar voor de derde keer aangepast.

Ons bezwaar wordt nog steeds NIET behandeld, het college kan of wil ons niet uitleggen waarom de locatie niet verplaatst kan worden. Het blijft een heel gedoe met dit gezond verstand.

Algemene maatregel

De ambtenaren hebben er lang op gestudeerd maar ze hebben van artikel 2:38 een algemene maatregel gemaakt.

In de praktijk betekend dit dat ze hiermee bezwaar maken tegen geluidsoverlast door carbidschieten willen frustreren of onmogelijk maken. Er is nog wel een meldplicht waardoor men hoopt dat iedereen ( hoeveel % doet dat niet? ) braaf meldt waar hij met carbid wil schieten. Het verschil met vroeger is dat er geen toetsing meer plaats heeft of de locatie wel aan de voorschriften van de APV voldoet. Ook wordt er geen toestemming meer voor gegeven. Ook volgt geen verbod, ook niet als een blinde kan zien dat de locatie niet voldoet aan de regels van de APV. Op basis van de meldingen denkt men te weten waar overal wordt geschoten en daar gaat men bij klachten op af. Alleen bij klachten, dat heet een piepsysteem.

Dus als men op een locatie gaat schieten die te dicht op de woonbebouwing is en waarbij veel te grote carbidbussen worden gebruikt dan doet de gemeente daar niets aan totdat er iemand gaat klagen over overlast. Pas dan is het college bereidt om haar wettelijk plichten inzake toezicht en handhaving na te komen. Daar is dus niets aan veranderd want zo gebeurde het altijd al.

Op deze wijze is er geen beslissing genomen op de carbidmelding en als er geen beslissing dan kan men geen bezwaar maken redeneert men. De voorzieningenrechter bevestigde dit op 29 december 2017 en hiermee is de weg geeopend voor de civiele rechter die niet gebonden is aan een besluit van het bestuursorgaan

Dus tegen de gevolgen van het carbidschieten namelijk de enorme geluidsoverlast waartegen de carbidschieters en hun publiek zich wapenen met gehoorbescherming kun je wel degelijk bezwaar maken. Hebt u daarbij hulp nodig of wilt u meer informatie over bezwaar maken tegen carbidoverlast? Neem dan contact op met ons via het contactformulier of doe een melding op ons meldingsformulier.

Burger initiatief


artikel238.nl


Belangengroep carbidoverlast

Gemeente Emmen

Nederland

©   Belangengroep artikel238.nl. Alle rechten voorbehouden.