Artikel 2:38 APV Emmen

informering raad 2

Geachte Raadsleden gemeenteraad Emmen                                      Emmen 8-6-2021

Vorige week hebben wij een eerste gesprek gehad met de Nationale Ombudsman. Wij hebben voorgesteld dat wij en de gemeente samen aan tafel gaan zitten met een objectieve partij als mediator om de ontstane situatie te bespreken en te kijken of er een oplossing mogelijk is zonder interventie van een rechter. Wel hebben wij aangegeven dat het huidige beleid van de gemeente zeer geharnast is en gericht is op het toestaan van verboden overlast waarbij wordt getracht om de rechten van omwonenden zo aan te tasten dat bezwaar tegen de overlast niet langer mogelijk is.

Bij de wijziging van de APV had alleen het college een belang en is uitsluitend bedoeld om bezwaar van onze belangengroep onmogelijk te maken. In feite heeft men zich met deze wijziging in eigen voet geschoten. Bij excessen is er geen enkele mogelijkheid meer voor het college om handhavend te kunnen optreden. Men laat alles over aan de voorkant, dus de carbidschieters, zodat omwonenden geen rechtsbescherming meer genieten maar zelf is de gemeente daarmee ook vleugellam.

Het carbidschieten in Noordbarge is bovendien een deel van een groter geheel namelijk een evenement en artikel 4:4, tweede lid APV is op evenementen (nog)wel van toepassing. Op dit evenement schiet men met carbid, men schenkt alcohol, heeft een ontheffing voor geluidsoverlast met een maximale norm van 70 dB(A), deelt gehoorbescherming uit en ontvangt bezoekers in tenten. Hiervoor is jaarlijks een vergunning voor afgegeven en aangezien dit een besluit is, is daartegen (nog)wel bezwaar mogelijk. Dat hebben we uiteraard al ingediend.

Zoals zo vaak, zie de mondkapjes van Van Lienden wordt er veel ‘geregeld’ vanuit connecties. In Noordbarge is dat niet anders. Daarvoor liep al een procedure bij de Nationale Ombudsman.

Hierboven een impressie van de ‘carbidlocatie Noordbarge’ bekend als kadaster EMN00-K-2988.

Op 28 februari 2017 werden er twee stichtingen opgericht in Noordbarge waarvan de bestuursleden allen lid zijn van beide stichtingen. De Stichting Noaberschap Noordbarge  heeft als doel het faciliteren van activiteiten in Noordbarge. De Stichting Stoetbakken Noordbarge organiseert het jaarlijkse evenement stoetbakken. Het terrein was toen nog in eigendom van iemand die in de buurt van Rotterdam woonde en men moest formeel nog altijd toestemming vragen aan de eigenaar om een evenement te houden op het terrein. Op 29 december 2017 kwam dit terrein in eigendom van de Stichting Noaberschap Noordbarge voor een symbolisch bedrag van € 1,- en kon men het carbidschieten op 31 december 2017 op het terrein faciliteren.

Ondertussen was de APV al zo gewijzigd in 2017 dat carbidschieten nu vanuit de regulering ook was toegestaan op dit terrein en dat omwonenden geen bezwaar meer konden maken tegen carbidschieten en dus tegen de overlast daarvan geen rechtsbescherming meer werd geboden.

De connecties zijn heel simpel te verklaren.

In de besturen van beide stichtingen heeft de heer Steffan Hake vanaf de start plaats genomen. Hij is degene met ‘connecties’ op de afdeling Toezicht en Handhaving en met de heer Latour, de organisator van het carbidschieten in Noordbarge.

Naast de woning van Latour aan de Scheperstraat heeft Hake een bedrijfspand. Latour is een goede vriend van Hake, ze komen regelmatig bij elkaar over de vloer. Achter de woning van Hake aan de Noordbargerstraat staat ook een bedrijfspand waarin een bedrijf is gevestigd genaamd Provrex. Jos Harms heeft daar algemene zaken, bedrijfsvoering en R&D in zijn portefeuille. Harms is de zwager van Hake en naast zijn bedrijf Provrex ook teamleider van de afdeling Toezicht en Handhaving bij de gemeente. Hij is degene die geen enkel belang heeft dat wij nog langer bezwaar maken tegen het carbidschieten omdat hij de belangen van zijn vrienden en familie beschermt. Dat verklaart waarom er nooit gehandhaafd wordt en er alles aan gedaan wordt om onze rechtsbescherming te vernietigen door dit juridisch proberen dicht te metselen.

Dit moet ook bekend zijn in de hogere bestuurslaag want Van Oosterhout heeft slechts aangegeven dat met de wijziging wordt beoogd om bezwaar van omwonenden onmogelijk te maken. Dat hij het wil overlaten aan de ‘voorkant’ bij de carbidschieters is leuk gezegd maar Latour WIL NIET verplaatsen of overleggen en krijgt daarbij steun van de afdeling Toezicht en Handhaving omdat Harms er alles aan doet om het carbidschieten op de huidige locatie in stand te laten. Zie hiervoor de uitspraak van de voorzieningenrechter van 31 december 2020 op internet te vinden onder kenmerk ECLI:NL:RBNNE:2020:4669.      (klik op de link om de uitspraak van de rechter te bekijken)

De vooringenomenheid van Harms en het college is verboden volgens de Awb artikel 2:4.

Is het u nu duidelijk waarom Harms c.q. het college geen ontheffing meer wil verlenen voor het carbidschieten? Daarom moet het nu via de APV worden geregeld en de meerderheid van de raad heeft het voorstel gesteund zonder kennis van de informatie die ik u nu geef. Dit zal als het aan ons ligt aan tafel moeten worden besproken met het college onder leiding van een mediator.

m.vr.gr.

namens belangengroep artikel238.nl
Jan de Vries

 

Informering van de raad 1

Geachte Raadsleden gemeenteraad Emmen                                      Emmen 28-5-2021

Ik heb gisteravond naar een zeer slecht toneelstuk zitten kijken, gedirigeerd door het college die de raad onjuist informeert en feiten verzwijgt. Ik zal hier verder niet teveel woorden aan vuil maken om het niet te persoonlijk te maken. De tijd zal dit wel leren.

Inderdaad is het zo dat sinds 2017 bezwaar tegen carbidschieten niet meer mogelijk is door een raadsbesluit. De deregulering van artikel 2:38 (voorheen 2:32 en nu 2:40) naar een meldingenstelsel betekende het einde van de rechtsbescherming van omwonenden. Iedere burger heeft het recht om bezwaar te maken tegen besluiten van de overheid maar op een melding voor carbidschieten heeft geen besluit plaats, zelfs geen ontvangstbevestiging omdat dit juridisch kan worden gezien als een acceptatie c.q. besluit waartegen wel bezwaar mogelijk is. Toch zijn er daarna doorlopend procedures geweest bij de rechtbank die hoofdzakelijk in het nadeel uitvielen voor het college. Dat er tegen een melding geen bezwaar kan worden gemaakt is nu juist wel het punt. De carbidorganisaties staan helemaal niet op het spoor om overlast te voorkomen en worden daar door de gedragingen van dit college daartoe zeker niet gestimuleerd.

Als dat het geval was dan was men in 2014 in Noordbarge nooit begonnen met carbidschieten omdat meerdere omwonenden hun bezwaren daartegen uitten. Het waren de carbidschieters die geen overleg wilden. Bovendien was het op basis van de toen geldende carbidregulering niet mogelijk om zonder een overtreding van de voorwaarden met carbid te schieten midden in de woonbebouwing maar het college verleende desondanks een vergunning. Toen dit werd afgestraft door de rechter verleende men alsnog een gedoogbesluit kaarsrecht tegen de belangen in van de omwonenden die de rechter aan hun zijde kregen. Dit college was toen al wars van adviezen van objectieve partijen en zeker ook van een oordeel van een rechter. De plaatselijke traditie in Noordbarge heeft altijd- en kan nog steeds op verzet van omwonenden rekenen.

Het college denkt juridische procedures door omwonenden te kunnen voorkomen door in artikel 2:40 op te nemen dat het geluidhinderverbod van artikel 4:4 niet van toepassing is. Dat is echter een pyrrusoverwinning voor het college want bezwaar tegen artikel 2:40 was sinds 2017 al niet meer mogelijk. De juridische procedures worden afgedwongen op basis van een ander recht dat voortvloeit uit andere besluiten van de raad en dat recht kan het college niet verbieden. Wel doet ze er van alles aan om dit recht ontoegankelijk te maken voor burgers -> lastposten.

Als er sprake is van een overtreding kan een omwonende om handhaving verzoeken. Bij het college rust daarvoor een beginselplicht om deze overtreding te handhaven. Dit is dus geen bezwaar zoals Van Oosterhout stelde maar een appel op de handhavingsbevoegdheid van het openbaar bestuur hetgeen een doorn in het oog is van dit college. Omdat de APV nog steeds geluidsoverlast, alcoholgebruik binnen de bebouwde kom en parkeren op openbaar groen verbiedt en strafbaar stelt kunnen we nog gewoon van ons recht gebruik maken. Het college zal in de opgebouwde traditie om handhaving te weigeren dit keer zich beroepen op het feit dat het geluidhinderverbod niet geldt voor carbidschieten omdat de raad dat zo heeft bepaald. Dit zal het college moeten doen in een besluit op het handhavingsverzoek. En dat besluit is wel vatbaar voor bezwaar. En het is dan aan de rechter om te bepalen welke regeling voorgaat, Lex specialis, en zeker de vraag gaan stellen waarom het college niet langer gebruik wil maken van de bevoegdheid om voor de geluidhinder een ontheffing te verlenen, zie artikel 4:4, derde lid APV. Wij zijn er van overtuigd dat de rechter ons wel rechtsbescherming gaat bieden omdat ons rechtssysteem er niet voor is bedoeld om de rechten van burgers te ondermijnen en om verboden te legaliseren zonder enige belangenafweging of onderzoek naar de mate van overlast.

Het college heeft in 2019 en 2020 wel gebruik gemaakt van die bevoegdheid zoals eerder gemeld maar op een dusdanig wijze dat de ontheffingen in strijd waren met de wet en waarbij de belangen van omwonenden niet werden meegewogen. De verplaatsing van de locatie bij de hulphond op 31 december 2020 is zeker niet spontaan gebeurt zoals Van Oosterhout deed voorkomen. Dit moesten wij afdwingen via de rechter. Zonder zijn tussenkomst was de locatie niet verplaatst en dat zal gezien de wijziging van de APV dit jaar ook niet meer gebeuren als het aan het college ligt. De heer Rocks in Zwartemeer wilde direct meewerken aan een verplaatsing toen hem dat gevraagd werd, alleen het college gaat nu weer dwarsliggen omdat ze de locatie in Noordbarge niet wil verplaatsen.

Het eerste besluit om onze handhavingsverzoeken (overtredingen van geluid, alcohol en parkeren zoals de raad heeft bepaald) niet in behandeling te nemen is inmiddels op 18 mei 2021 genomen. Het college denkt bezwaar daartegen te kunnen voorkomen door te stellen dat hiermee geen sprake is van een appellabel besluit. De rechter heeft echter in een eerdere procedure op 28 april 2021 bepaald dat ook het niet in behandeling nemen van een handhavingsverzoek een besluit is in de zin van de wet en daardoor vatbaar is voor bezwaar.

Ik ga u op de hoogte houden van het verdere verloop van de huidige bezwaarprocedure, indien u dit niet wilt verzoek ik u dit per email mee te delen dan zal uw mailadres uit de verzendlijst worden verwijderd. Ik doe dit als lid van een landelijke politieke partij en niet sec als burger. Ik geloof dat ik daardoor het recht heb om de raad van juiste informatie te voorzien. Het college zal daar een andere zienswijze op hebben, ook dat is een recht dat ik zal respecteren maar bovenal verlang ik wel de zij juiste informatie verstrekt aan de raad en die werd gisteravond niet gegeven aan u allen.

Ik zal u ook op de hoogte houden van het verloop van de bemiddeling door de Nationale Ombudsman. Het eerste gesprek is hiervoor gepland op woensdag 2 juni aanstaande.

Daarin zal ook worden gesproken over de rol van de teamleider van de afdeling Toezicht en Handhaving omdat via de Nationale Ombudsman tegen hem ook een procedure loopt. Hij is ook net als ik een inwoner van Noordbarge en heeft alhier naast zijn functie(s) bij de gemeente ook een eigen bedrijf en heeft persoonlijke belangen richting zijn relaties met familie en inwoners van Noordbarge. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de handhaving en blokkeert dit al jaren met uiteenlopende argumenten namens het college.

 

Hij is ook verantwoordelijk voor de treintjes met BOA’s waarover Van Oosterhout sprak. Wij hebben daar onderzoek naar gedaan middels de wet op de openbaarheid van bestuur, de wob. Op basis van feiten blijkt dat het college in 2019 slechts 1 trein heeft ingezet bemand met ambtenaren die administratief waren aangewezen als toezichthouder en die slechts 1 locatie hebben bezocht. Het college wilde geen informatie verstrekken aan de hand van de wob-verzoeken omdat hierop een geheimhouding rust volgens het college hetgeen wij ons niet voor kunnen stellen. Het college wil niet alleen overtredingen niet handhaven maar kan het ook niet omdat er geen opsporingsambtenaren worden ingezet tijdens de jaarwisseling. Politie is niet beschikbaar en de toezichthouders van de gemeente mogen geen proces verbaal opmaken. Afgelopen jaarwisseling werden de coronaregels massaal overtreden bij het carbidschieten. Er is echter geen enkel proces verbaal opgemaakt en dus ook geen boete uitgedeeld. U weet nu waarom.

m.vr.gr.

namens belangengroep artikel238.nl
Jan de Vries

geen enkele intentie om de relatie met de belangengroep te verbeteren

Geachte raadsleden, burgemeester Van Oosterhout,

De Nationale Ombudsman meldde zojuist: “Ik heb kennis genomen van de inhoud van uw mail, maar moet eerlijk toegeven dat mij niet bekend was dat er op dit moment besluitvorming rondom de aanpassing van de APV speelt

Dit bevestigt het vermoeden dat het college onder leiding van burgemeester Van Oosterhout helemaal niet van plan is om de relatie met onze belangengroep te verbeteren, integendeel. Dit past volledig in de lijn van het gesprek dat wij hadden met Van Oosterhout op het gemeentehuis een paar jaar geleden. Wij kwamen toen ook om de zaak te bespreken om tot een acceptabele oplossing te komen maar werden weggezet als jammerende kleuters die zeurden over een klein beetje geluid. Van Oosterhout had geen enkele belangstelling voor ons belang en dat blijkt niet veranderd. Hij deed onlangs bij de commissievergadering BME wel aardig en schonk zelfs koffie in voor ons maar dit gedrag blijkt dus gewoon schijn.

Een beetje burgemeester die beweert dat de geluidsoverlast van carbid voor de woonomgeving acceptabel is gedraagt zich zo als er met carbid wordt geschoten:

Dat je gehoorschade kunt oplopen van deze gezelligheid zal volgens hem wel onzin zijn. Hij zal wel jeuk hebben gehad in beide oren op het moment dat deze foto werd genomen bij het carbidschieten in Noordbarge in 2018.

Waarom dragen carbidschieters altijd gehoorbescherming? Als carbidschieten geen geluidsoverlast zou geven voor onze woonomgeving dan zou deze regeling het dragen van gehoorscherming moeten verbieden in plaats van de geluidhinder toestaan.

Van Oosterhout blijft zich verzetten tegen de verplaatsing van de locaties in Noordbarge (de carbidschieters willen niet) en Zwartemeer (de carbidschieters willen wel) en wil geen acceptabele oplossing voor alle betrokkenen.

Hij wil gewoon zijn eigen zin doordrijven. Bij hem geldt: artikel 1 - ik heb altijd gelijk, artikel 2 - en als ik dat niet heb dan treedt artikel 1 in werking. Dictatoriaal dus wars van tegenspraak.

m.vr.gr.

namens belangengroep artikel238.nl
Jan de Vries

raadsvergadering 27 mei 2021 (Bijlage bij RA21.0028 wijzigingen bepaling carbidschieten B2)

Geachte raadsleden, burgemeester Van Oosterhout,

Vrijdag 21 mei j.l. kregen wij een verzoek van het college om in gesprek te gaan met de Nationale Ombudsman (NO).
In het kader van dit streven heeft de gemeente Emmen contact gezocht met de Nationale ombudsman. Aan de Nationale ombudsman is gevraagd om haar te adviseren omtrent de wijze waarop een verbetering van de relatie tussen u respectievelijk uw belangengroep kan worden bewerkstelligd. De Nationale ombudsman heeft u aangegeven bereid te zijn om een bemiddelende rol te spelen.”
Uiteraard zijn wij bereid om mee te werken aan een oplossing, het eerste gesprek zal plaatsvinden op woensdag 2 juni a.s. omstreeks 11:00 uur.

Het lijkt echter mosterd na de maaltijd omdat het er sterk op lijkt dat het advies van de NO niet mag worden meegenomen in de besluitvorming van de raad bij de voorgestelde wijziging van de APV. De volgorde lijkt namelijk niet in orde want wat moet er na de APV wijziging die al op 20 april werd ingediend nog worden besproken? Het college zal het besluit niet terug draaien en ons ook geen millimeter tegemoet willen komen omdat zij haar doel dan al heeft bereikt. Het lijkt er sterk op dat het college helemaal geen verbetering van de relatie met de belangengroep nastreeft. Maar of wij ons daar bij neer zullen leggen: NEE

WANT: als de wijziging wordt aangenomen dan wordt er een juridisch conflict gecreëerd in de APV.
De bedoeling van het college is om artikel 4:4 (geluidhinder) niet meer van toepassing te laten zijn voor artikel 2:40(carbid). Het doel daarvan is om bezwaren van onze kant daarmee te voorkomen c.q. onmogelijk te maken.

Maar is daar wel een juridische noodzaak toe? Artikel 4:4, derde lid geeft het college namelijk de mogelijkheid om voor het verbod een ontheffing te verlenen.

Dus op locaties waar sprake is van geluidsoverlast en bezwaar van omwonenden kan met deze bevoegdheid maatwerk worden geleverd met een besluit (ontheffing) waartegen zowel carbidschieters als omwonenden bezwaar kunnen maken c.q. waartegen beide partijen rechtsbescherming genieten.
Van deze bevoegdheid heeft het college in 2019 en 2020 gebruik gemaakt maar wel op een dusdanig wijze (pas op 30 december 1 dag voor de jaarwisseling) dat de tijd ontbrak om daartegen nog bezwaar te kunnen maken (ook niet voor de carbidschieters) en waarbij onze belangen niet werden gewogen in de besluiten. Deze ontheffingen werden bijna in de rechtszaal verleend.

In 2020 hadden we dit voorzien en hebben we wel tijdig bezwaar kunnen maken. De voorzieningenrechter had daar op 30 en 31 december 2020 geen goed woord voor over en leverde een spijkerhard oordeel. Op 29 december 2020 is naar aanleiding van ons bezwaarschrift bij de voorzieningenrechter ook de bodemprocedure begonnen waarbij het college een beslissing op dit bezwaar direct heeft vertraagd met de maximale termijn van 24 weken maar waarin al wel een oordeel van de voorzieningenrechter voorligt.

Als tijdens de bodemprocedure de spelregels van de APV worden gewijzigd en er dan sprake is van conflicterende regelgeving dan zullen wij de rechter en desnoods de Raad van State vragen om de regeling aan te wijzen die voorgaat. Dit heet met een juridisch term Lex specialis. Gaat de carbidregeling voor of gaat het verbod voor waar gevangenisstraf op staat of een zeer forse boete en waar de mogelijkheid van een ontheffing is gegeven? Indien het verbod voor gaat boven de carbidregeling dan zal de wijziging moeten worden teruggedraaid vanwege onzorgvuldige wetgeving op last van de rechtbank of de RvS.

De kritiek van de voorzieningenrechter in de uitspraak van 31 december 2020 zal in dit geval niet in het voordeel zijn van het college want ook bij de “nieuwe carbidregeling” is geen onderzoek gedaan naar de mate van geluidsoverlast van carbidschieten op de woonomgeving en ten aanzien van de belangen van omwonenden zijn deze weer niet meegewogen bij de voorgestelde wijziging. Omdat aan deze zaken geen enkele aandacht is besteed en het enkele doel is beoogd om bezwaar te voorkomen met deze wijziging verwachten wij in de rechtszaal deze wijziging onderuit te kunnen halen.

Bijgaand de ambtshalve verleende ontheffing van 2019 en 2020 die zijn ingediend om bezwaar van onze kant te voorkomen en om onze belangen te elimineren. En de uitspraak van de voorzieningenrechter die oordeelde dat deze ontheffingen in strijd waren met de artikelen 3:2 en 3:4 van de Awb (bestuurswet). Van de tijdsbeperking als voorschrift in de verleende ontheffingen stelt de rechter dat dit geen tegemoetkoming is in de belangen van omwonenden omdat hun belang ligt bij een beperking van het geluidniveau of een grotere afstand tot hun woningen. In de voorgestelde wijziging is in dit opzicht dus ook het belang van omwonenden niet gediend met een beperking van de tijd. De ontheffingen waren in strijd met de wet, ons inziens is de voorgestelde wijziging dat ook. En ten slotte het verslag van de zitting door rechtbankjournalist Rob Zijlstra van het DvhN. Ook die spreekt voor zich.

Wij hopen dat de raad zo verstandig is om het advies van de NO mee te willen nemen in de besluitvorming voor de aanpassing van de carbidregulering om zo tot een oplossing te komen die voor iedereen acceptabel is. Het gesprek van 2 juni met de NO zal dan ook zin hebben.

Een kopie van deze mail gaat ook naar de NO.

m.vr.gr.

namens belangengroep artikel238.nl
Jan de Vries

uitspraak 30 december 2020 verleende ontheffingen Verslag Dagblad van het Noorden

 

De spelregels moeten weer worden gewijzigd omdat het college haar wettelijke handhavingsplicht niet wil vervullen als er sprake is van overtredingen. Zij wil dit legaliseren.

Geachte raadsleden, geachte burgemeester,

Naar aanleiding van de uitspraak van burgemeester Van Oosterhout tijdens de commissievergadering afgelopen week dat het niet de bedoeling is dat het carbidschieten naar de weilanden verhuisd heb ik een evaluatie gemaakt onderbouwd met feiten. Van Oosterhout is niet eerlijk naar de raad en de pers toe. Tussen 2004 en 27 oktober 2016 hadden we namelijk een carbidregeling artikel 2:32 in de APV waarvan het juist de bedoeling was dat het carbidschieten plaats zou vinden aan de randen van de woonbebouwing. De belangen van omwonenden werden gewaarborgd doordat een afstand van 75 meter in acht moest worden gehouden ten opzichte van woningen. Dat maakte dat carbidschieten in de kom van Noordbarge niet mogelijk was.

Vanuit de regulering genoten wij tot 27 oktober 2016 voldoende bescherming maar het was het college dat zich daar niets van aantrok en alle aanvragen voor carbidlocaties binnen de bebouwde kom standaard beloonde met een vergunning. En als je een vergunning hebt die in strijd is met de regulering dan heb je geen last van toezichthouders omdat die niet de voorwaarden controleren maar alleen vragen naar een vergunning. Toen wij in 2015 naar de rechter stapten omdat het college het vertikte om de regels te handhaven werden ze daartoe verplicht vanuit de rechtbank en dat was de start van de verbouwing van de APV in een poging om carbidschieten binnen de komgrenzen toe te staan terwijl diezelfde APV het verbiedt om voor de woonomgeving  geluidsoverlast te genereren of om daarbij alcohol te gebruiken. De eerste fase van de verbouwing was het reduceren van de afstand tot woningen van 75 naar 50 meter en vanaf dat moment is het beleid er steeds meer op gericht om overlast toe te staan.

De carbidregulering is er nooit voor bedoeld om overtredingen die strafbaar zijn te legaliseren maar omdat het college het juridisch niet kan winnen van een paar mondige burgers die alleen maar opkomen voor hun rechten en tegen de overlast die wordt opgedrongen gaat men daarin steeds verder. Op deze wijze kun je allerlei verboden van de APV die de samenleving dienen wel gaan legaliseren. Bijvoorbeeld kun je tijdens het carbidschieten ook de 30 kilometergrens in woonwijken opheffen, bedelarij toestaan, het openlijk gebruik van harddrugs toestaan of het gebruik van alcohol toestaan. Dat laatste werd altijd al “gedoogd” omdat ook dit verbod niet wordt gehandhaafd. Van Oosterhout prijst het gebruik van alcohol altijd aan bij carbidschieten onder de noemer gezellig maar het is een feit dat de APV het verbiedt. Omdat het alcoholgebruik op openbare plaatsen binnen de bebouwde kom niet is toegestaan zal dit dus de volgende verbouwfase van de APV worden.

Geluidsoverlast tot buiten de komgrenzen verhuizen is overzichtelijk, beheersbaar en simpel te handhaven met een geluidsmeter waardoor overlast voor omwonenden is geminimaliseerd en acceptabel, en daar is ook het gebruik van alcohol toegestaan. Dit was ook de strekking van de carbidregulering in 2015. Maar de wil daartoe is bij dit college niet aanwezig getuige de houding van Van Oosterhout. Het is aan de raad en het college om te overwegen of  het herintroduceren van de 75 meter regel niet veel zinvoller is dan steeds weer de APV verbouwen en juridisch proberen dit dicht te timmeren hetgeen weer zal leiden tot rechtszaken.

Bij ongewijzigd beleid staan we eind december 2021 weer bij de rechter, dat is het enige dat ik u kan beloven. Het aantasten van de rechtsbescherming van duizenden burgers is een zeer ernstige zaak waarbij het belang van de carbidschieters schril afsteekt. Die worden nooit benadeeld maar het college heeft hierin een kennelijk eigen belang en doet al het mogelijke om bezwaar de kop in te drukken en om de samenleving de juiste informatie en feiten te onthouden. Als u een lijst opvraagt van alle carbidlocaties de afgelopen jaren dan krijgt u slechts een adreslijst van alle melders zodat niemand kan vaststellen of alle carbidlocaties wel voldoen aan de voorwaarden. U hoort daar nooit iets over want ook deze overtredingen worden niet bestraft omdat ook dit verbod niet wordt gehandhaafd wordt door het college. Overtredingen van de carbidvoorwaarden kunnen ook worden bestraft met gevangenisstraf net als die van de geluidsoverlast. Gebleken is dat de toezichthouders van de gemeente ook helemaal geen handhavingsbevoegdheid bezitten. Er wordt dus op oudejaarsdag altijd een toneelstukje opgevoerd door opzichtelijk altijd wel in Noordbarge te verschijnen samen met RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden. Niet om te handhaven maar om de publieke opinie te bespelen door net te doen dat daar alles volgens de regels van de APV verloopt. (En dat is nog nooit het geval geweest)

De volgende wijziging die het college zal gaan voorstellen is om via de carbidregulering het alcoholverbod te legaliseren. Uiteindelijk vindt de Raad van State hier ook iets van en als de raad het beleid van dit college blijft steunen zullen we daar uiteindelijk gaan belanden. Het vernietigen van onze rechtsbescherming zal tot verzet blijven leiden en dat zal in de rechtszaal zwaar wegen want regelgeving dient zorgvuldig tot stand te komen rekening houdende met alle belangen in de samenleving. En die balans wordt door dit college voortdurend aangetast.

Als burgers zich niet houden aan de regels voor carbidschieten en geluidhinder kunnen zij met forse geldboetes of gevangenisstraf worden bestraft. Als het college zich zoals in 2015 niet aan de regels houdt dan verandert zij telkens tijdens de wedstrijd de spelregels om straf te ontlopen, althans men wil de handhavingsplicht niet vervullen hetgeen een beginselplicht is die wettelijk is opgelegd aan het openbaar bestuur als er sprake is van overtredingen. De regelgeving voor carbidschieten keert zich tegen een deel van de burgers. Dat gebeurde op veel grotere schaal ook bij de toeslagaffaire maar bij deze lokale carbidaffaire gaat men nog een stap verder door niet alleen overtredingen te legaliseren maar ook de rechten van deze burgers af te pakken. Het openbaar bestuur dient transparant en integer te zijn, wij zetten hier inmiddels op basis van ervaringen grote vraagtekens bij.

 

m.vr.gr.

 

namens belangengroep artikel238.nl

Jan de Vries

https://www.artikel238.nl

Voor de evaluatie klik hier.

Burger initiatief


artikel238.nl


Belangengroep carbidoverlast

Gemeente Emmen

Nederland

©   Belangengroep artikel238.nl. Alle rechten voorbehouden.